VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 20, 2015, No. 3.

ROLE NAYDEN GEROV IN THE RESTORATION AND STRENGTHENING OF THE BULGARIAN SPIRITUAL CENTERS

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2015. Vol. 20. No. 3. Pp. 1135-1137.
Laptev E. A.
Bashkir State University
32 Zaki Validi St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: laptevevg@rambler.ru

Abstract

The role of N. Gerov in spiritual revival of the Bulgarian people is discussed in the article. His participation in the struggle for spiritual independence manifested not only in the articles on the church issue, in his correspondence with the Bulgarian public figures, but also in the restoration and strengthening of the Bulgarian spiritual centers by helping churches and monasteries, thanks to Russia and personally Emperor Alexander II.

Keywords

 • • Bulgarian lands
 • • Nayden Gerov
 • • Russia
 • • Turkey
 • • spiritual centers
 • • Osogovsky monastery

References

 1. B''lgarski istoricheski arkhiv pri Narodna biblioteka «Sv. sv. Kirill i Metodii» (dalee – NBKM-BIA). F. 22. Op. 1. Op. 2.
 2. Iz arkhivata na Naiden Gerov. Ed. T. Panchev. Sofia: D''rzhavna pechatnitsa, 1911. T. I.
 3. Uzunova E. Naiden Gerov v istoriyata na B''lgarskata nauka i kul'tura: Mat-li ot Natsionalnata konferentsiya. Sofia, 2000. Pp. 216–219.
 4. Arnaudov M. Poeti i geroi na B''lgarskoto v''zrazhdane. Sofia, 1965.
 5. Georgiev E. Naiden Gerov. Sofia, 1972.
 6. Panchev T. Naiden Gerov (1823–1923). K''si cherti ot zhivota i deinostta mu. Sofia, 1923.
 7. Stoyanov M. B''lgarska v''zrozhdenska knizhnina. Vol. 1. Sofia, 1959.
 8. Paskaleva V. Naiden Gerov. Buditeli na natsiyata. Sofia, 1969.
 9. Todorov Il. Neizvestni stranitsi ot publitsistikata na Naiden Gerov. Literaturna mis''l, 1983. No. 6.
 10. Ivanov I. Severna Makedoniya. Istoricheski izdirvaniya. Sofia, 1906.
 11. Uzunova E. Istoriyata na edin novonameren r''kopis (Khilendarskiyat prepis na zhitieto na Ioakim Osogovski – Sarandaporski ot 1789 g.) – Palaeobulgarica / Starob''lgaristika. Sofia, 1996. No. 2. Pp. 3–42.
 12. Popruzhenko M. G. Izvestiya na narodniya etnografski muzei. 1923. No. 1–2.
 13. Georgiev E. B''lgarski ezik. 1983. No. 4.
 14. Khadzhinikolova E. Naiden Gerov v istoriyata na b''lgarskata nauka i kultura: Mat-li ot konferentsiya. Sofia, 2002. Pp. 22–27.